29/5/12

ΚτΠ: διευκρινίσεις περί παρακράτησης επιδοτήσεων λόγω χρεών στο Δημόσιο

Στο “απυρόβλητο” μπαίνουν οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές δικαιούχων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, οι οποίες δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κοινωνία της Πληροφορίας σχετικά με το θέμα της προσκόμισης Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση, η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται και προβλέπει τα εξής:

Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.


Ωστόσο οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατασχεθούν, συμψηφισθούν, παρακρατηθούν ή να αποδοθούν για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».

Συνεπώς, η Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, θα προχωρεί στην καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης – μόνο για την προκαταβολή και τις ενδιάμεσες πληρωμές – χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παρακράτηση. Κατά την ολοκλήρωση και την τελική πληρωμή, η Κοινωνία της Πληροφορίας θα προβαίνει στην παρακράτηση του αναγραφόμενου στην ενημερότητα ποσού και θα το αποδίδει στο Δημόσιο ή σε Ασφαλιστικό φορέα.

Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. α’ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις των ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στο δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger