25/5/12

30,6 εκ. ευρώ για ενισχύσεις στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας

Ευκαιρία για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκτροφή ψαριών, που εμφανίζουν καλές προοπτικές εμπορίας, δίνεται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, που μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.

Με προϋπολογισμό 30,6 εκατ. ευρώ, και πεδίο εφαρμογής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε υποψήφιους επενδυτές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε ποσοστό έως και 60%.

Η επένδυση για υδατοκαλλιέργειες αφορά τόσο την πλέον διαδεδομένη εκτροφή ειδών, όπως είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, η πέστροφα και τα μύδια, όσο και άλλα είδη που εμφανίζουν καλές προοπτικές εμπορίας και μπορούν να καλλιεργηθούν, όπως είναι η συναγρίδα, η γλώσσα, το φαγκρί, το μαγιάτικο, το καλκάνι, το μυτάκι, το λυθρίνι, ο σαργός, η μουρμούρα, το μελανούρι, ο ροφός, ο κρανιός και το μυλοκόπι.

Μάλιστα, η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί και με εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Το μέσο πάγιο κόστος για την ίδρυση μιας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων), λαμβάνοντας υπόψη έναν συγκεκριμένο πλωτό εξοπλισμό, μπορεί να ξεκινήσει από 300.000 ευρώ για οστρακοκαλλιέργεια και πεστροφοκαλλιέργεια και μπορεί να φθάσει τις 550.000 ευρώ για ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρα, λαβράκι κ.ά.).

Η τιμή πώλησης εμπορεύσιμου ψαριού για την τσιπούρα και το λαβράκι κυμαίνεται μεταξύ 4,20 με 4,40 ευρώ το κιλό. Με κοστολόγιο περί τα 3,2 ευρώ ανά κιλό, το καθαρό κέρδος μπορεί να ανέλθει σε 1 ευρώ ανά κιλό. Η τιμή πώλησης εμπορεύσιμου ψαριού για την πέστροφα κυμαίνεται μεταξύ 2,50 με 3,50 ευρώ το κιλό, ενώ η τιμή πώλησης για το μύδι κυμαίνεται μεταξύ 0,45 με 0,55 ευρώ το κιλό.

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν καθαρά εξαγωγικό και εξωστρεφή παραγωγικό κλάδο εθνικής σημασίας, έχοντας ανέλθει στη 2η θέση συνολικά σε επίπεδο χώρας με εξαγωγές ύψους 405.000.000 ευρώ το 2010 και στην 1η θέση στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, εξάγοντας ήδη πάνω από το 80% των συνολικών πωλήσεών του.

Το 2011, παρά τις συνθήκες κρίσης, ο τζίρος του κλάδου κινήθηκε ανοδικά κυρίως με αύξηση των εξαγωγών, ενώ εκτιμάται πως παρόμοιοι ρυθμοί ανάπτυξης θα διατηρηθούν τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια.

Επίσης, στα συμπεράσματα που εξήγαγε διεθνής εταιρεία μελετώντας τις προδιαγραφές για την επαναφόρτιση της ελληνικής οικονομίας, οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας από τους κύριους τομείς που με βάση το τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα - ανάπτυξη - απασχόληση μπορούν, σε διάστημα 5-10 ετών, να προσφέρουν στην απασχόληση έως 520.000 θέσεις.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας ?όπως αναφέρει στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» η Ιωάννα Αργυρού, διευθύνουσα σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας ΝΑΥΣ. είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει στρατηγικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Η ανάπτυξη αυτή προκύπτει από την προώθηση δράσεων στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος, για ορισμένες από τις οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εφαρμογής (Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια» - Δράση 1, 2, 3 και 5), σε συνδυασμό με ορισμένες διοικητικές ενέργειες, όπως η κατάργηση του καθεστώτος αναστολής μισθώσεων θαλάσσιων εκτάσεων για δημιουργία νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η ρύθμιση της αδειοδότησης των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, υπό τον όρο «θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες» (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, γλώσσα, καλκάνι κ.λπ.), αλλά και η θεσμοθέτηση του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», που προβλέπει την προώθηση της δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Το Μέτρο 2.1 περιλαμβάνει δράσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, ενώ έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται ήδη από τους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η Δράση 4 «Υδατοπεριβαλλοντικά Μέτρα» που θα ενισχύσει τέτοιες επενδύσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1 Υδατοκαλλιέργεια είναι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης.

Ειδικότερα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή / και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν πέραν των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C84/06.
•οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Το μέτρο «Υδατοκαλλιέργεια» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το μέγεθος των Δικαιούχων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως εξής:

Περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης):

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αττικής, Κρήτης

Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης): Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και Στερεάς Ελλάδας.

Επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσο, Βόρειες Σποράδες, Σκύρο και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδο, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνούς, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξούς, Αντίπαξους, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες, χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 με ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις της αριθμ. 361/06.05.2003 Σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι δαπάνες που καλύπτονται

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

Αγορά οικοπέδου ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας υποστηρικτικής εγκατάστασης πλωτής μονάδας. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εάν δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων), με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού 10% λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό που εκδίδεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την εμπορική της ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών ? εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).

Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής Πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις:

•η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία,
•το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα έτη αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης,
•το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης της πράξης,
•το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για κατοικία.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger