13/4/12

Επιχειρηματικότητα και αειφόρος ανάπτυξη: νέες επιχειρήσεις με γνώμονα την κερδοφορία και την αειφορία!

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών.
Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες -οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική- που απαιτούν ισόρροπη συνεκτίμηση. Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί μέσα από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» να πραγματώσει το όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία, βασισμένη σε τρεις αλληλένδετους τομείς προτεραιότητας: τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την ανάπτυξη με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς. Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν εξαρτάται μόνο από τις δράσεις των κυβερνήσεων αλλά και από την ίδια την κοινωνία.

Η ανάληψη δράσης και η συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας -όπως οι επιχειρήσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι τοπικές Αρχές αλλά και ο κάθε πολίτης- θα διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην επιτυχία ή στην αποτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι επιχειρήσεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι με τη δράση και τη συμπεριφορά τους επηρεάζουν το κοινό και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται σε οικονομικό, εργασιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Γι' αυτό και το ζητούμενο σήμερα, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης είναι ο συνδυασμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας με την κοινωνική συνεισφορά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις, καλούνται να δραστηριοποιηθούν κινούμενες στον άξονα κερδοφορίας και αειφορίας. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να μεριμνά για κάθε πτυχή της ζωής και του περιβάλλοντος, στον οποίο αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Η ενσωμάτωση της λογικής της αειφορίας στη συνολική εταιρική στρατηγική προϋποθέτει την ετοιμότητα και την ωριμότητα της επιχείρησης να αναλάβει το σύνθετο ρόλο της, αλλά και να προγραμματίσει την ανάπτυξη και τη συστηματική εφαρμογή ανάλογων πρακτικών, αφού, μόνο με το έργο και όχι με τα λόγια, μπορεί η διάσταση αυτή να αποδώσει καρπούς. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ιδιαίτερα σήμερα μία μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger