17/3/12

Βγήκαν τα αποτελέσματα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Στη σχετική πρόσκληση είχαν υποβάλει προτάσεις 174 Νέες Επιχειρήσεις. Ως «Νέες Επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι νέες ηλικιακά (κάτω των έξι ετών) είτε είναι πρωτοεμφανιζόμενες σε ερευνητικά προγράμματα και δεν έχουνε μέχρι σήμερα λάβει χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις:

Κατά την Α΄ φάση, η κάθε πρόταση αξιολογήθηκε από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολογήσεων της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέχτηκαν με αυτοματοποιημένο τρόπο από το ενοποιημένο μητρώο αξιολογητών της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, κάνοντας χρήση ειδικού αλγορίθμου «ταιριάσματος» προτάσεων με αντίστοιχους εμπειρογνώμονες, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Κατά τη Β΄ φάση αξιολόγησης, συγκροτήθηκαν ειδικές θεματικές επιτροπές αξιολόγησης, στις οποίες κατανεμήθηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις ανάλογα με το προτεινόμενο αντικείμενό τους. Οι ανωτέρω επιτροπές, αφού εξέτασαν τις προτάσεις, καθώς και τις εισηγήσεις των ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Α΄ φάσης, κατέληξαν στην οριστική βαθμολόγηση της κάθε πρότασης.

Με βάση τις βαθμολογίες τους, επελέγησαν τελικά προς χρηματοδότηση 49 προτάσεις νέων επιχειρήσεων, οι οποίες και θα λάβουν συνολικά το ποσό των 5,7 εκατ. € περίπου, για να υλοποιήσουν έργα που ανήκουν σε τομείς πολύ σημαντικούς για την Ελληνική οικονομία:
•13 έργα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
•10 έργα στους τομείς Γεωργίας, Αλιείας, Κτηνοτροφίας, Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,
•10 έργα στον τομέα της Υγείας
•5 έργα στους τομείς προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογιών παραγωγής,
•4 έργα στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
•3 έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος
•2 έργα στον τομέα της Ενέργειας
•1 έργο στον τομέα των Νανο-επιστημών
•1 έργο στον τομέα των Μεταφορών

Η γεωγραφική κατανομή των έργων είναι η εξής:
•18 στην Περιφέρεια Αττικής
•11 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
•15 στις Περιφέρειες Στόχου 1 (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Βόρειο. Αιγαίο. Κρήτη, Ιόνια νησιά)
•2 στη Δυτική Μακεδονία
•3 στη Στερεά Ελλάδα.

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2015. Τα οφέλη που προκύπτουν για τις ίδιες τις επιχειρήσεις μέσω της ενίσχυσης της ερευνητικής τους δραστηριότητας και της τεχνολογικής τους ανάπτυξης είναι προφανή. Παράλληλα όμως σημαντική προβλέπεται να είναι και η μέσο-μακροπρόθεσμη επίδραση σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία καθώς οι παραπάνω επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και χειροπιαστής ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η επένδυση στην Έρευνα, η υιοθέτηση της Καινοτομίας και η διασύνδεσή αυτών με την Παραγωγή. Ήδη, στο πλαίσιο του, προηγούμενου, Α΄ κύκλου της ίδιας Πράξης έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σύντομα να υλοποιούνται άλλα 35 εγκεκριμένα έργα, τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματά τους εντός του τρέχοντος έτους.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger