23/3/12

Υλοποίηση σε 12 μήνες για όλες τις προτάσεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα DIGI-CONTENT

Με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «digi-content» ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα που προσδιορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης κάθε εγκεκριμένης πράξης.

Επιπλέον, από 23-03-2012 οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-content», έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να υποβάλλουν το Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης με στόχο την πιστοποίηση και την εκταμίευση της αναλογούσης επιχορήγησης.


H δημιουργία και επεξεργασία του Αιτήματος Ολοκλήρωσης θα γίνεται σε πρώτο στάδιο με τη χρήση του ειδικού Εντύπου Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης και σύμφωνα με τις οδηγίες, που παρατίθενται στα κάτωθι συνημμένα αρχεία (Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης, Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου επενδύσεων, Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών και ενεργειών).

Το Αίτημα Ολοκλήρωσης, ο Συγκεντρωτικός Πίνακας δαπανών και ενεργειών, καθώς επίσης και τα παραδοτέα που προβλέπεται να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται σε CD/DVD. Στη συνέχεια υποβάλλονται σε «φυσικό φάκελο» το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο Αίτημα Ολοκλήρωσης, όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως ορίζονται στην ενότητα Δ1 του σχεδίου Αιτήματος Ολοκλήρωσης, καθώς και το CD/DVD.

Η αποστολή του φυσικού φακέλου του Αιτήματος Ολοκλήρωσης θα γίνεται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή – δέμα ή με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4
172 37 – Υμηττός
Τηλ.: 213 1300700, Fax 2131300801, 210 9736760.

Υπενθυμίζεται ότι το Αίτημα Ολοκλήρωσης πρέπει να υποβληθεί στην ΚτΠ Α.Ε. το αργότερο μέχρι και 1 μήνα από την ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν το Αίτημα Ολοκλήρωσης στην αντίστοιχη φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο. Σχετικά με την έναρξη της διαθεσιμότητας του Αιτήματος Ολοκλήρωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση από την εταιρία ΚτΠ ΑΕ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger