29/6/12

Μείωση τζίρου και κερδών για τον κλάδο χρωμάτων το 2011 στην Ελλάδα

Μείωση πωλήσεων και κερδών κατέγραψαν το 2011, ως σύνολο, οι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων, βερνικιών και μελανιών για τον κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό τομέα, λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης και της έντασης του ανταγωνισμού.
 
Οι αθροιστικές πωλήσεις των 17 μεγαλύτερων επιχειρήσεων που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία ανήλθαν το 2011 σε 355,52 εκατ. ευρώ έναντι 380,89 εκατ. ευρώ το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 7% σε ποσοστό και κατά 25,38 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 111,55 εκατ. ευρώ έναντι 131,31 εκατ. ευρώ το 2010 (-15%), καθώς το μεικτό περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (31,4% από 31,5%). Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 42,62 εκατ. ευρώ (12% των πωλήσεων) έναντι 54,51 εκατ. ευρώ (14,3% των πωλήσεων) το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 22% σε ποσοστό και κατά 11,89 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά κέρδη προ φόρων των 17 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό ή συμπληρωματικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χρωμάτων, βερνικών και μελανιών τόσο για τον οικοδομικό/κατασκευαστικό τομέα όσο και για τον βιομηχανικό τομέα, ήταν ύψους 14,11 εκατ. ευρώ (κέρδη των κερδοφόρων μείον ζημίες των ζημιογόνων) έναντι 28,22 εκατ. ευρώ το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 50% σε ποσοστό και κατά 14,11 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την καταβολή φόρων τα αθροιστικά καθαρά κέρδη ήταν μειωμένα κατά 52% στο επίπεδο των 7,42 εκατ. ευρώ, έναντι 15,47 εκατ. ευρώ το 2010.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν στην παραγωγή και άλλων χημικών και δομικών προϊόντων σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους.

Αναλυτικότερα:

* Η Βιβεχρώμ AE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 54,80 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (58,77 εκατ. ευρώ) κατά 6,7%. Κατέγραψε EBITDA 9,06 εκατ. ευρώ (-28,6%), κέρδος προ φόρων 6,73 εκατ. ευρώ (10,87 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 4,94 εκατ. ευρώ (7,01 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 38,44 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 17,96 εκατ. ευρώ).


* Η Η.Β. Body ABEE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 41,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (39,38 εκατ. ευρώ) κατά 5,8%. Κατέγραψε EBITDA 9,18 εκατ. ευρώ (+2%), κέρδος προ φόρων 6,43 εκατ. ευρώ (6,58 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 4,90 εκατ. ευρώ (3,63 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 57,39 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 50,45 εκατ. ευρώ).

* Η DFH Druckfarben ABEE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 34,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (36,85 εκατ. ευρώ) κατά 5,8%. Κατέγραψε EBITDA 2,88 εκατ. ευρώ (-16,5%), κέρδος προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,08 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 47,05 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 12,82 εκατ. ευρώ).

* Η Aφοί Γιαννίδη - Vitex AΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 33,41 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (40,38 εκατ. ευρώ) κατά 17,5%. Κατέγραψε EBITDA 4,31 εκατ. ευρώ (-8,3%), κέρδος προ φόρων -0,59 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,92 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 75,59 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 34,70 εκατ. ευρώ).

* Η Isomat ABEE, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των χημικών και δομικών προϊόντων, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 32,44 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (32,76 εκατ. ευρώ) κατά 1%. Κατέγραψε EBITDA 7,01 εκατ. ευρώ (-8,1%), κέρδος προ φόρων 4,40 εκατ. ευρώ (5,17 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 3,48 εκατ. ευρώ (3,49 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 39,85 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 28,72 εκατ. ευρώ).

* Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 26,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (26,58 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%. Κατέγραψε EBITDA 1,08 εκατ. ευρώ (-55,6%), κέρδος προ φόρων -1,58 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -1,74 εκατ. ευρώ (-0,41 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 70,54 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 25,72 εκατ. ευρώ).

* Η Durostick ABEE, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των χημικών και δομικών προϊόντων, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 22,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (26,20 εκατ. ευρώ) κατά 14%. Κατέγραψε EBITDA 0,68 εκατ. ευρώ (-61,3%), κέρδος προ φόρων -1,12 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -1,15 εκατ. ευρώ (-0,88 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,72 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 19,60 εκατ. ευρώ).

* Η Βεχρώ ΑΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 19,17 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (18,99 εκατ. ευρώ) κατά 0,9%. Κατέγραψε EBITDA 1,24 εκατ. ευρώ (+13,3%), κέρδος προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 18,83 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,27 εκατ. ευρώ).

* Η Βερνιλάκ AE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 17,16 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (19,99 εκατ. ευρώ) κατά 14,2%. Κατέγραψε EBITDA 2,21 εκατ. ευρώ (-39,7%), κέρδος προ φόρων 0,66 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,05 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 25,85 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 19,43 εκατ. ευρώ).

* Η Χρωτέχ AE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 16,99 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (19,47 εκατ. ευρώ) κατά 12,7%. Κατέγραψε EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (-75,2%), κέρδος προ φόρων -0,72 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,79 εκατ. ευρώ (-0,37 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 29,49 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 18,76 εκατ. ευρώ).

* Η Νεοκέμ AE πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 15,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (16,31 εκατ. ευρώ) κατά 7,8%. Κατέγραψε EBITDA 1,12 εκατ. ευρώ (-43,3%), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,89 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 8,09 εκατ. ευρώ).

* Η Κουτλής - Er Lack ΑΕΒΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 14,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (15,71 εκατ. ευρώ) κατά 7,5%. Κατέγραψε EBITDA 1,84 εκατ. ευρώ (-14,3%), κέρδος προ φόρων 0,57 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,14 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,70 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 9,34 εκατ. ευρώ).

* Η Berling ΑΒΕΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 7,75 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,35 εκατ. ευρώ) κατά 7,2%. Κατέγραψε EBITDA 0,68 εκατ. ευρώ (-11,1%), κέρδος προ φόρων -0,70 εκατ. ευρώ (-0,39 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,72 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,82 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,02 εκατ. ευρώ).

* Η Σουρής Δ. & Σία ΑΒΕΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,28 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (-15,4%), κέρδος προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,15 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,01 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,65 εκατ. ευρώ).

* Η Μερκόλα ΑΒΕΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,44 εκατ. ευρώ) κατά 12,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (-42,5%), κέρδος προ φόρων -0,48 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος επίσης -0,48 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ).

* Η Wilckens ΑΕΒΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,19 εκατ. ευρώ) κατά 9,2%. Κατέγραψε EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (-29,1%), κέρδος προ φόρων -0,18 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος επίσης -0,18 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,13 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,92 εκατ. ευρώ).

* Η Χρωματουργεία Τριπόλεως ΑΕ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,13 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (6,16 εκατ. ευρώ) κατά 33%. Κατέγραψε EBITDA -0,04 εκατ. ευρώ (έναντι 0,49 εκατ. ευρώ), κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,56 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,86 εκατ. ευρώ).

Πηγή: Ισολογισμοί εταιρειών / ΑΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger