8/5/12

Αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

Ενδεχομένως πίσω χρονικά μετατίθεται η μεγάλη προκήρυξη για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της πολιτικής αστάθειας και μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης (με ή χωρίς νέες εκλογές).

Από τον Δεκέμβριο είχε προαναγγελθεί το πρώτο μετά από πάρα πολύ καιρό μεγάλο πρόγραμμα επιδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το υπουργείο Ανάπτυξης προδημοσίευσε την προκήρυξη της δράσης που χρηματοδοτεί έως και κατά 60% επενδύσεις υφιστάμενων και μη εταιρειών όλων των κλάδων.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ξεκινά η δράση, ούτε είναι διαθέσιμοι ακόμη οι αναλυτικοί κλάδοι δραστηριότητας που θα χρηματοδοτηθούν. Από τα πρώτα στοιχεία όμως, το πρόγραμμα θα αφορά στο μεγαλύτερο μέρος τωνμικρών επιχειρήσεων.

Προσοχή: οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι δαπάνες (τιμολόγια) που θα έχουν ημερομηνία πρωτύτερη της επίσημης προκήρυξης δεν θα είναι επιλέξιμες. Θα πρέπει να περιμένουν. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί.

Το πρόγραμμα «ενίσχυσης επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ» χρηματοδοτεί την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπισητης οικονομικής κρίσης.


Θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:
• υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
• νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
• υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

 Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
• να μην είναι προβληματική επιχείρηση
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφήατομικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή ΑΕ
• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσονεγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικήςπρότασης βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
• για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 € μέχρι 50.000.000,00 για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός». Ο ελάχιστος τζίρος ξεκινά από 20.000 € για τις ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

 Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί (η επένδυση μπορεί να είναι μεγαλύτερη αλλά δεν θα χρηματοδοτείται το επιπλέον ποσό) κυμαίνεται:
• Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
• Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στα 433,5 εκατ ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες για τηνμεταποίηση και τον τουρισμό και τους 12 μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.

Τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 40% και φτάνουν στο 60% ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης (αν δηλαδή έχει λιγότερους ή περισσότερους από 50 εργαζόμενους).

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή δάνειο. Τουλάχιστον το 25% πρέπει να μην προέρχεται από επιδότηση. Μπορεί να  κάνει χρήση εγγύησης μέσω του ΕΤΕΑΝ, δράσεις δανειοδότησης μέσω του JEREMIE ή του ΕΤΕΑΝ, ή να λάβει μέσω του τελευταίου εγγύηση για την χορήγηση προκαταβολής.

Τι χρηματοδοτείται:
* Κτήρια και εγκαταστάσεις. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ομεταχειρισμένος εξοπλισμός.
* Εξοπλισμός καιεγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
* Συστήματα αυτοματοποίησης. Όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
* Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
* Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
* Προβολή και προώθηση.
* Αμοιβές Συμβούλων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, στην αγορά μεταφορικού μέσο, στην προμήθεια εξοπλισμού με leasing και για ακίνητα που δεν είναι αποκλειστικάαμιγώς επαγγελματικής χρήσης.

Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά από επιτόπια πιστοποίηση. Η προκαταβολή μπορεί να φτάνει στο 60% του ποσού τηςεπιχορήγησης με τη κατάθεση τουλάχιστον ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger