10/5/12

Δυνατότητα για συνεργασίες τουριστικών επιχειρήσεων για μεγάλες επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Νόμου!

Η «ισχύς εν τη ενώσει» για τους μικρούς του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι αν συνεργαστούν μπορούν να επιδοτηθούν από τον επενδυτικό νόμο. Για παράδειγμα, 10 μικρά ξενοδοχεία κάτω των τριών αστέρων μπορούν να συνεργαστούν με μία εταιρεία software και ένα πανεπιστήμιο αναπτύσσοντας δύο κοινές δράσεις. Μπορούν να δημιουργήσουν μία ενιαία υποδομή για ηλεκτρονικές κρατήσεις δωματίων (e-booking), ώστε να έχουν κοινή προβολή αλλά και κοινές υποδομές. Μία επιλογή θα μπορούσε να είναι να έχουν κοινά πλυντήρια.

Τα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης θα πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη ή πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην υπόλοιπη χώρα

Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούν σημαντικά κόστη, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν και με ενισχύσεις από 15% έως και 50%. Ο λόγος για το ειδικό καθεστώς του επενδυτικού νόμου «Συνέργεια και Δικτύωση» που επιδοτεί κοινοπρακτικούς συνεταιρισμούς. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 30 Μαΐου. Τα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή κοινοπραξίας και απαρτίζονται από τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στον Νομό Θεσσαλονίκης ή πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της χώρας.

Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με ποσοστό έως 20%, έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελητήρια κ.ά

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%. Στην Α΄ Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β΄ Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 200.000 ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια 20 εκατ. ευρώ.

Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου, ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής, οι επιχειρήσεις-μέλη της Κοινοπραξίας οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία ή συνεταιρισμό με μετόχους - εταίρους τα μέλη της κοινοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα συνιστά εφεξής τον φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν να επιδοτηθούν


Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν:

•Κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών.
•Δράσεις ελέγχου ποιότητας.
•Δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών.
•Κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας.

Οι ενισχύσεις που παρέχονται στα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα:

Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

2. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Υπό προϋποθέσεις χρηματοδοτούνται και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για να υπαχθούν τα επενδυτικά σχέδια στον επενδυτικό νόμο και συγκεκριμένα στο καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης είναι απαραίτητο να υποβληθούν οι ακόλουθες αιτήσεις και δικαιολογητικά που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.

1. Αίτηση υπαγωγής και Ειδικό ερωτηματολόγιο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

3. Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους. Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες.

5. Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής (πρέπει να υποβληθεί τόσο για την κοινοπραξία όσο και για καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας).

Επίσης υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής παραβόλου, όπως καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 17301 19-4-2011 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Νόμου 3908/2011».
•Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής χρηματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συμβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
•Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας.
•Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
•Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων-μελών της κοινοπραξίας (προσκομίζονται από καθένα εκ των μελών της κοινοπραξίας).
•Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκομίζεται από καθένα μέλος της κοινοπραξίας).
•Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο

Πληροφορίες:
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Αθήνα, 210-3258800-04

Περιφέρεια Αττικής, 213-2065209 - 213-2065212

Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, 2310-379417 - 2310-379103

Πηγή: eisodima.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger