7/4/12

Άνοιξε το σύστημα για προκαταβολές στο επιδοτούμενο πρόγραμμα DIGI-RETAIL!

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι από 6/4/2012 οι δικαιούχοι της δράσης digi-retail μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα προκαταβολής για τη λήψη μέρους της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης της δράσης, η προκαταβολή δύναται να ανέρχεται στο 35% της δημόσιας επιχορήγησης της εγκεκριμένης πράξης. Με την έγκριση του αιτήματος προκαταβολής από την ΚτΠ Α.Ε., το ποσό της προκαταβολής θα χορηγείται στους δικαιούχους.

Η ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Προκαταβολής γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε. για τη δράση digi-retail (δείτε στα Σχετικά Αρχεία τις Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων και καταβολής προκαταβολής επιχορήγησης).

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την επιχείρηση Αίτημα Λήψης Προκαταβολής, συνοδευόμενο από το απαιτούμενο τεκμηριωτικό υλικό, προς την ΚτΠ Α.Ε με την ένδειξη «Φάκελος Αιτήματος Προκαταβολής - Δράση digi-retail» (δείτε στα Σχετικά Αρχεία τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά). Όλες οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για την έκβαση του Αιτήματός τους ηλεκτρονικά μέσω σχετικού e-mail αλλά και μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ A.E.

Η δράση «digi-retail» ενισχύει τις «ψηφιακές επενδύσεις» επιχειρήσεων λιανικής με σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και β) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 1.956 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 89 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger