12/4/12

Ξεκινά το πρόγραμμα ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ της Γ.Γ.Νέας Γενιάς για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα!

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί πρόγραμμα με την ονομασία «Τριπτόλεμος» για νέους έως 40 ετών, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» απευθύνεται σε νέες και νέους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Με αυτήν την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία, η οποία στόχο έχει να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να προβληματίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, μέσω ενημερωτικών κύκλων και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης.Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις:
Ι. Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιούνται κύκλοι ενημέρωσης, διάρκειας δύο (2) ημερών, για τις προοπτικές απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Ιωάννινα και Πάτρα.
ΙΙ. Στην παρούσα δεύτερη φάση, η Γενική Γραμματεία προκηρύσσει με ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τη διοργάνωση σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης, διάρκειας 50 (πενήντα ωρών), στον πρωτογενή τομέα, στις παραπάνω έξι πόλεις.

Τα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα, από 1/06/2012 έως 16/12/2012.

Τα σεμινάρια θα γίνονται μέχρι τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00 έως 21:00 και Σάββατο, πρωί ή απόγευμα, ώρες 10:00 έως 14:00 ή ώρες 17:00 έως 21:00).

Ο συνολικός αριθμός των νέων που θα ενταχθούν στα εν λόγω σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης ανέρχεται στα 400 (τετρακόσια) άτομα, τα οποία θα κατανεμηθούν στις έξι πόλεις ως εξής:
  • Στην Αθήνα, θα λειτουργήσουν 8 (οκτώ) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.
  • Στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσουν 4 (τέσσερα) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.
  • Στην Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης, θα λειτουργήσουν 2 (δύο) τμήματα των 20 (είκοσι) ατόμων ανά τμήμα.
Καλούνται, οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τα σεμινάρια, επιλέγοντας αρχικά μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω πόλεις και εν συνεχεία αντικείμενα κλάδων του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης των κλάδων αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνδυασμό και με το «Καλάθι της Περιφέρειας».

Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις των υποψήφιων φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνεται, πέραν της διεξαγωγής θεωρητικών μαθημάτων και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, στις προτάσεις απαιτείται:
α) Να γίνεται σαφής τεκμηρίωση της επιλογής των συγκεκριμένων αντικειμένων εκπαίδευσης που προτείνονται.
β) Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας διδασκαλίας (διδακτικές ώρες και ώρες πρακτικής άσκησης). Υπογραμμίζεται ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των παρακάτω διαδικασιών: 1) παραγωγής ή εκτροφής, 2) μεταποίησης, 3) τυποποίησης, 4) διάθεσης με ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων και 5) επιχειρηματικότητας.
γ) Να υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτών και τα βιογραφικά τους σημειώματα.
δ) Να αναφέρονται οι προδιαγραφές των συγκεκριμένων χώρων όπου θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης αλλά και η πρακτική εφαρμογή αυτών που διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο.
Μετά την επιλογή του/των φορέα/φορέων υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία μαζί τους, θα αναρτηθεί ανοικτή πρόσκληση για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Τριπτόλεμος» ανέρχεται σε 86.000 € (ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ). Από αυτά τα 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) αφορούν στην υλοποίηση της πρώτης φάσης.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας δεύτερης φάσης ανέρχεται σε 66.000€ (εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ), από τα οποία τα 46.000€ (σαράντα χιλιάδες ευρώ) θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ενώ τα υπόλοιπα 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) θα καλυφθούν από ίδια συμμετοχή των νέων.
Ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα που θα λειτουργήσει στις παραπάνω πόλεις, ανέρχεται στο ποσό των 3.300 € (τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) και αναλύεται ως εξής:
α) Αμοιβές εκπαιδευτών: 1.500 € ( χίλια πεντακόσια ευρώ)
β) Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου: 300€ ( τριακόσια ευρώ)
γ) Λοιπά έξοδα που διατίθενται για δημοσιότητα, εκπαιδευτικό υλικό, μετακινήσεις και διαμονή, γραμματειακή υποστήριξη, ημιδιατροφή εκπαιδευομένων κ.ο.κ.:
1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ).
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα καλύψει μέσω του προϋπολογισμού της το ποσό των 2.300 € (δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό, θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή των εκπαιδευομένων με καταβολή ποσού ενός ευρώ για κάθε διδακτική ώρα [συνολικά 50 € (πενήντα ευρώ) ο συμμετέχων] που θα καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης.
Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται τμηματικά και διαβιβάζεται στο δικαιούχο φορέα αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και της άρτιας υλοποίησής του.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και A.Τ.Ε.Ι.) που έχουν συναφή με τον Πρωτογενή Τομέα Προγράμματα Σπουδών και
β) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται: α) να προβλέπεται στο καταστατικό των φορέων ή στην ιδρυτική τους πράξη, η ενασχόληση με δραστηριότητες συναφούς με το πρόγραμμα χαρακτήρα και β) να διαθέτουν χώρους (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Περισσότερα, όπως τη Πρόσκληση και την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Τριπτόλεμος" μπορείτε να βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger