24/4/12

Φοροαπαλλαγές για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα ή βιομηχανικές περιοχές!

Την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των επιχειρηματικών πάρκων και των βιομηχανικών περιοχών, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Την απόφαση συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σ. Ξυνίδης.

Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ και ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011.Αντικείμενο της απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκταση κατά πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία που βρίσκεται εντός των προαναφερόμενων περιοχών ενώ οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

Η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για πέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


Η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώμενη έκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και η μη ανάκληση αυτής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής, μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς κατά περίπτωση συνυποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού δήλωση από ιδιώτη μηχανικό κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 ότι η αποκτώμενη έκταση βρίσκεται μέσα σε Επιχειρηματικό Πάρκο, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της απαλλαγής ότι δεν θα μεταβιβάσει με οποιαδήποτε αιτία ούτε θα συστήσει δικαίωμα επικαρπίας επί της αποκτώμενης έκτασης, πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς επίσης ότι θα λειτουργήσει σε αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα για πέντε έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας.
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων αίρεται η χορηγηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υποχρεούται, πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση δικαιώματος επικαρπίας επί της αποκτώμενης έκτασης ή εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή από την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger