16/3/12

Ανοικτό στην επαρχία ακόμη το επιδοτούμενο πρόγραμμα E-Security!

Ανοικτό είναι ακόμη σε κάποιες περιφέρειες το επιδοτούμενο πρόγραμμα E-SECURITY, για επενδυτικά σχέδια ψηφιακής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα έχει ακόμη διαθέσιμο προϋπολογισμό σε όλες τις περιφέρειες πλην Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.


Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους οι οποίες :
•Έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2010.
•Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
•Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
•Στο διάστημα από 1/1/2000 έως 2009 έχουν αγοράσει πάγιο εξοπλισμό πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών – λογισμικό του οποίου η συνολική αξία υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες:
•Εξοπλισμός (server, firewall, routers, switches, LAN, wi-fi, backup, κάμερες κ.ά.)
•Λογισμικό (λογισμικό ασφαλείας, recovery, back -up, κρυπτογράφησης κ.ά.)
•Υπηρεσίες (εγκατάσταση, εκπαίδευση, παραμετροποίηση κ.α.)

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 5.000 ευρώ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ψηφιακή ασφάλεια και μπορεί να φτάσει τις 70,000 ευρώ.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 70%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger