28/3/12

Προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων!

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω στήριξη προς τις ΜΜΕ μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, ήταν ακατάλληλο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσιοποίησε σήμερα μια ειδική έκθεσή του η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δαπανών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρεμποδίζονται από το γεγονός ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ είναι ακατάλληλο για τα διαφορετικά είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το ΕΕΣ «υπήρξαν εκτεταμένες καθυστερήσεις προτού τα κεφάλαια φθάσουν στις ΜΜΕ-αποδέκτες και οι δράσεις που έτυχαν στήριξης υπήρξαν αναποτελεσματικές ως προς τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι αξιολογήσεις του κενού χρηματοδότησης των ΜΜΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταρτιστεί, παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις».

Επιπλέον, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι «οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές χρέωσαν αδικαιολόγητα έξοδα διαχείρισης σε ορισμένες ΜΜΕ-αποδέκτες».

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω στήριξη προς τις ΜΜΕ μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, ήταν ακατάλληλο. Και αυτό δίοτι όπως αναφέρει «είχε σχεδιαστεί αρχικά για μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, και ως εκ τούτου ήταν ακατάλληλο προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοδότησης χρέους και μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκαν. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά τις διατάξεις περί μόχλευσης και «ανακύκλωσης» των κεφαλαίων, την αιτιολόγηση των ποσών που διατίθενται σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις προϋποθέσεις αιτιολόγησης της προσφυγής σε προνομιακή μεταχείριση του ιδιωτικού τομέα και τους όρους επιλεξιμότητας για το κεφάλαιο κίνησης».


Καταλήγοντας το ΕΕΣ διατυπώνει σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή, με σκοπό τόσο τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα εν λόγω μέσα όσο και την άσκηση διαχείρισης με στόχο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα: - πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι προτάσεις των κρατών μελών αιτιολογούνται από επαρκούς ποιότητας αξιολογήσεις του κενού χρηματοδότησης, ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται κατά την έγκριση των μέτρων< - πρέπει να παρέχεται ένα αξιόπιστο και τεχνικά εύρωστο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης< - πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παροχής στα κράτη μέλη απλουστευμένων και δοκιμασμένων δομών και μέσων, με στόχο την επίσπευση της εφαρμογής και τη μείωση των εξόδων διαχείρισης< - πρέπει να παρασχεθεί ορισμός των εννοιών της μόχλευσης και της «ανακύκλωσης» κεφαλαίων, καθώς και να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger