19/3/12

Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ανταλλαγή Νέων Επιχειρηματιών στην Ε.Ε.!

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus "Νέοι Επιχειρηματίες" ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαϊου 2012.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της ΕΕ να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να εκπαιδευτούν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην ΕΕ.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμοδιότητες στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στήριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς τομείς, εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογους οργανισμούς, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μεμονωμένα, ή ως κοινοπραξία 2 τουλάχιστον οργανισμών από την ίδια ή διαφορετική χώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ . Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 180.000 ευρώ για τις κοινοπραξίες και 150.000 ευρώ για τις μεμονωμένες προτάσεις.

Η ΕΕ θα καλύψει έως το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε έργο. Τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μήνες και η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της δράσης είναι η 1η Φεβρουαρίου του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαΐου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΕ: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger