16/3/12

Ίδρυση επιχειρήσεων: πως να ιδρύσετε μια ΕΠΕ ή ΟΕ;

Πόσο κοστίζει, πόσες ώρες και βήματα απαιτούνται για την σύσταση μίας εταιρείας; Το καθεστώς άλλαξε πρόσφατα με την ενεργοποίηση -μετά από πολύμηνη καθυστέρηση- του ΓΕΜΗ.

Πολλά θα αλλάξουν και πάλι. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις προσωπικές εμπορικές εταιρείες με στόχο παρεμβάσεις απλοποίησης αλλά και αλλαγές στο άρθρο 99, εν μέσω αντιδράσεων για την πληρότητα του νόμου.

Στον... δρόμο βρίσκεται και η εισαγωγή νέας εταιρικής μορφής της «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας», ενώ το μνημόνιο προβλέπει πολλές αλλαγές για να μειωθούν τέλη και αμοιβές.

Προς το παρόν όμως όποιος θέλει να ιδρύσει εταιρεία, πρέπει να ακολουθήσει τους νόμους που τώρα ισχύουν. Να δούμε τι χρειάζεται για μία ΕΠΕ και μία Ο.Ε. σύμφωνα με την πλατφόρμα StartUpGreece του υπουργείου Ανάπτυξης.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

• Συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα ή από ένα για μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

• Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

• Απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

• Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΕΠΕ είναι 4.500 ευρώ. Μπορεί να είναι σε μετρητά ή εισφορά σε είδος.

• Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων.

• Η σύσταση γίνεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο*.

• Το κόστος περιλαμβάνει Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ευρώ), τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ), κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (5,8 ευρώ), δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ (περίπου 111 ευρώ),Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό). Η αμοιβή συμβολαιογράφου είναι 44,02 ευρώ για την σύνταξη του συμβολαίου πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23% (το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%). Αμοιβή δικηγόρου, όπου απαιτείται (εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μεγαλύτερο από 100.000).

• Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

• Πριν πάτε στην υπηρεσία μίας στάσης θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί για τα αναγκαία έντυπα αλλά και να έχετε αποφασίσει για ορισμένα βασικά στοιχεία αναφορικά με την εταιρεία σας, τα οποία πρέπει να περιληφθούν στο καταστατικό σας, να έχετε βρει την επαγγελματική σας έδρα, να φροντίσετε να είστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

• Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα)προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν είναι ορθά συμπληρωμένα, τάσσει προθεσμία 2- 10ημερών για την συμπλήρωση των στοιχείων. Μετά υπάρχει αυτόματη παύση της διαδικασίας σύστασης και απαιτείται εκ νέου έναρξη.


Ομόρρυθμη εταιρεία

• Πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη.

• Οι εταίροι ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα την ευθύνη τους.

• Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.

• Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

• Ομόρρυθμος εταίρος, τόσο στην Ο.Ε. όσο και στην Ε.Ε. (όπου υπάρχει ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος και όσοι επιθυμούν ετερόρρυθμοι) είναι ο εταίρος που ευθύνεται απεριόριστα(όχι δηλαδή μέχρι κάποιο ύψος οφειλής της εταιρείας) και εις ολόκληρον (για ολόκληρη την οφειλή της εταιρείας) για τις εταιρικές υποχρεώσεις με την προσωπική τους περιουσία.

• Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, δηλαδή στις Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Αν απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας(50 ευρώ), το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. (10 ευρώ), το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας), το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών ( 1% επί του κεφαλαίου), χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ είναι περίπου 111 ευρώ και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου είναι 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συντάξει το καταστατικό, να βρει την επαγγελματική έδρα και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger