29/3/12

3 υπουργικές αποφάσεις από το ΥΠΑΑΝ για τον Επενδυτικό Νόμο του 2012!

Δημοσιεύθηκαν τρεις Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται (α) το ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης, (β) η Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και (γ) ο Καθορισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής του Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011) για το έτος 2012.


Ειδικότερα:
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης

Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενικών επενδυτικών σχεδίων
Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για το πρώτο εξάμηνο 2012 καθορίστηκε σε 100.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σε 500.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.
Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για το δεύτερο εξάμηνο 2012 καθορίστηκε σε 300.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής.

Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού νόμου ανέρχεται για το έτος 2012 σε 2.700.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1.000.000.000 ευρώ καθορίστηκε για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3908/2011.

Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων
Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2012 για την ενίσχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:
α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του Ν. 3908/2011 καθορίστηκε σε 50.000.000 ευρώ.
β. της Συνέργειας και ∆ικτύωσης του άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 καθορίστηκε σε 50.000.000 ευρώ.

Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού
Σύμφωνα με την ΥΑ για το έτος 2012 εκτιμάται ότι θα προκύψει δαπάνη 150.000.000 ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων και δε θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων, ενώ για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη εκτιμάται ότι θα προκύψει δαπάνη ύψους 250.000.000 ευρώ για το πρώτο έτος, 300.000.000 ευρώ για το δεύτερο έτος, 200.000.000 ευρώ για το τρίτο έτος και 100.000.000 ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων 100, 200 και 300 εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοίχως, για τα επόμενα τρία έτη.

Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α’ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά το έτος 2012, καθορίστηκε ποσό φορολογικής απαλλαγής για το 1ο εξάμηνο 2012 ύψους 800.000.000 ευρώ και για το 2ο, 560.000.000 ευρώ.
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β ́ του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, κατά το έτος 2012, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίστηκε σε 100.000.000 ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 40.000.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για το 1ο εξάμηνο 2012 και όσα απ ́αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στο δεύτερο.
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ ́ του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, κατά το 1ο εξάμηνο 2012, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίστηκε σε 500.000.000 ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 200.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και το επίπεδο ανάπτυξής της, ως εξής:
 • Περιφέρεια ΑΜΘ: 50 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 70 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Δυτικής μακεδονίας: 30 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια θεσσαλίας: 50 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Ηπείρου: 35 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 20 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 50 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: 35 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 35 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Αττικής: 50 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 30 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 20 εκατομμύρια ευρώ
 • Περιφέρεια Κρήτης: 25 εκατομμύρια ευρώ
Kατά το 2ο εξάμηνο του 2012, για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίστηκε σε 300.000.000 ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 100.000.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά, στα οποία προστίθενται και τα ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας με νεότερη απόφαση.

Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται για το έτος 2012 στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β’ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2001 είναι, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι κλάδοι αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών ∆ραστηριοτήτων−Κωδικοί Αριθμοί ∆ρα− στηριότητας 2008», οι εξής:
α. Στον κλάδο της μεταποίησης
10 Βιομηχανία Τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιΐα και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
β. Στον κλάδο παροχής νερού-επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.
36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων
38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
38.3 Ανάκτηση υλικών
39 ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας
58.2 Έκδοση λογισμικού
62.01 ∆ραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
74.1 Φωτογραφικές ∆ραστηριότητες
Για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην κατηγορία αυτή λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ του άρθρου 6 και τα κριτήρια αξιολόγησης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3908/2011.
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
Στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ ́ του άρθρου 6 του Ν. 3908/2001 εντάσσεται, για το έτος 2012, το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του Επενδυτικού νόμου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger