8/12/11

Κοινωνική επιχειρηματικότητα: νέα μέτρα και δράσεις από την Ε.Ε. για τη χρηματοδότησή της

Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας», ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» είναι εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και έχουν θέσει κοινωνικούς επιχειρηματικούς στόχους, αντί να ενδιαφέρονται μόνο για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. 

Είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας στην Ευρώπη, που ήδη αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από 11 εκατ. αμειβόμενους εργαζομένους. Αν και αυτές οι επιχειρήσεις συχνά λαμβάνουν δημόσια στήριξη, οι ιδιωτικές επενδύσεις μέσω ταμείων που επενδύουν σε κοινωνικούς επιχειρηματίες εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή τους.

Ωστόσο, αυτά τα εξειδικευμένα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων είναι περιορισμένα ενώ οι διασυνοριακές επενδύσεις στα ταμεία αυτά είναι περίπλοκες και δαπανηρές. Με τη σημερινή πρόταση κανονισμού, η Επιτροπή επιδιώκει να θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αγορά ταμείων κοινωνικών επενδύσεων. Θεσπίζει ένα νέο σήμα «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», ώστε οι επενδυτές να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν τα ταμεία επενδύσεων που επικεντρώνονται στην επενδύσεις σε ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η προσέγγιση είναι απλή: Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση, οι διαχειριστές των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων θα είναι σε θέση να διαθέτουν τα κεφάλαια τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για να λάβει το σήμα, ένα ταμείο θα πρέπει να αποδείξει ότι ένα υψηλό ποσοστό των επενδύσεων (70% των κεφαλαίων που λαμβάνονται από τους επενδυτές) δαπανάται για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η ύπαρξη ομοιόμορφων κανόνων για τη γνωστοποίηση πληροφοριών θα διασφαλίσει να λαμβάνουν οι επενδυτές σαφείς και αποτελεσματικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις αυτές.

Αναλυτικότερα τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής αφορούν:

-Ένα αναγνωρισμένο σήμα της ΕΕ για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σήμερα, οι επενδυτές μπορεί να δυσκολεύονται να εντοπίζουν ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις και αυτό μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κοινωνικών επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν από άλλα ταμεία επενδύσεων και αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξη του τομέα. Ο κανονισμός που εκδόθηκε σήμερα δημιουργεί ένα κοινό σήμα με την ονομασία «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Με αυτό το σήμα, οι επενδυτές θα γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους προορίζεται για κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το κοινό σήμα για ολόκληρη την ΕΕ θα καταστήσει πολύ πιο εύκολο για τους επενδυτές στην ΕΕ να εντοπίζουν αυτά τα ταμεία επενδύσεων.


-Βελτιωμένη πληροφόρηση για τους επενδυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία για τους επενδυτές να εντοπίζουν τα ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να συγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία αυτά και τη δράση τους. Ο καθορισμός ενός κοινού πλαισίου της ΕΕ για τις πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας. Όλα τα ταμεία επενδύσεων που χρησιμοποιούν το νέο σήμα πρέπει στο μέλλον να δημοσιεύουν με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τα είδη των κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν, τους τρόπους που επιλέγονται, τους τρόπους με τους οποίους το ταμείο επενδύσεων θα βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και το πώς θα παρακολουθούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις και θα δίνεται η σχετική αναφορά.

-Μέτρα για καλύτερες επιδόσεις. Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος είναι σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των διαφόρων ταμείων κοινωνικών επενδύσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ορίζουν σαφείς απαιτήσεις για τα εν λόγω ταμεία όσον αφορά την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με το πώς θα εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και την παροχή στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις. Ωστόσο, είναι πιθανό να είναι αναγκαίες περισσότερες ενέργειες. Η Επιτροπή θα αναλάβει τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών για την ανάπτυξη καλύτερων και πιο συγκρίσιμων τρόπων για το πώς μπορεί να μετρηθεί η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας αγοράς επενδύσεων με αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

-Εξάλειψη των εμποδίων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη. Οι κανόνες στόχευσης των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων διαφέρουν ανά κράτος μέλος και συχνά είναι επαχθείς και πολύπλοκοι. Για το λόγο αυτό, εκτιμάται ότι οι νέες προτάσεις θα απλουστεύσουν τους κανόνες. Για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο θα εξασφαλίσει ότι τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούν να αντλούν κεφάλαια σε όλη την Ευρώπη. Οι διαχειριστές των ταμείων επενδύσεων δεν θα είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το νέο πλαίσιο, αλλά αν το χρησιμοποιούν θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτές απ' όλη την ΕΕ και σε ένα σαφώς αναγνωρίσιμο σήμα ΕΕ το οποίο οι επενδυτές θα συνηθίσουν να εμπιστεύονται και να αναζητούν.

-Διαθεσιμότητα για τους επενδυτές. Δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να ενέχουν αυξημένο κίνδυνο, το σήμα «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» αρχικά θα είναι διαθέσιμο μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές. Όταν το πλαίσιο θα έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει τα πιθανά μέτρα ώστε οι επενδύσεις αυτού του είδους να είναι επίσης διαθέσιμες σε πελάτες λιανικής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger