4/6/12

Σύντομα πρόγραμμα επιδοτήσεων για παραγωγή ζυμαρικών και τραχανά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ερχεται πρόγραμμα ενίσχυσης από 20% έως και 50% για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της παραγωγής ζυμαρικών και τραχανά προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντά τους στις διεθνείς αγορές. Στα ποσοστά αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια εργαστηρίων ή βιοτεχνιών παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζυμαρικών και αλευρωδών προϊόντων.

Μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες βιοτεχνίες που παρασκευάζουν με ντόπια υλικά χυλοπίτες, λαζάνια, μακαρόνια και τραχανά μπορούν να επιδοτηθούν προκειμένου να κατακτήσουν τις αγορές της ΕΕ και άλλων χωρών σε μία περίοδο κατά την οποία η εγχώρια κατανάλωση έχει μειωθεί δραματικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» που συγχρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και θα αφορά κι άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι:

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στα 50 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, που επιδοτεί επιχειρήσεις προκειμένου να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού

Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτηθούν κυμαίνονται από 35.000 μέχρι 650.000 ευρώ και διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενό τους.

Ετσι, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών που μπορούν να είναι από 35.000 μέχρι 100.000 ευρώ και να επιδοτηθούν κατά 50%.

Από 50.000 μέχρι 60.000 ευρώ μπορεί να είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία προσβλέπουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνα και δραστηριότητας. Για αυτά οι ενισχύσεις καθορίζονται ανάλογα με τον χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων.

Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται για αυτές τις περιπτώσεις είναι:

•Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
•Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
•Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως προϊόντων ή υπηρεσιών.
•Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
•Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 11 ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΟΥΣ 21 ΜΗΝΕΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εντεκα είναι οι ενέργειες και δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Αυτές είναι:

•Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις.
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές ? στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
•Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.).
•Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου.
•Λειτουργικές Ενέργειες.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Ιδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Εντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες:
Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα σχετικά έγγραφα του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΝ (www.ypoian.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr) , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Πηγή: eisodima.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger