20/6/12

Ιδρύεται το Ταμείο Καινοτομίας για την χρηματοδότηση με κεφάλαια νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Καινοτομίας» ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Σκοπός του «Ταμείου Καινοτομίας» είναι η ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταμείου, καθιστώντας το βιώσιμο εργαλείο πολιτικής.

 Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο).

Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η πράξη εστιάζεται σε πέντε θεματικούς τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομίας (υγεία, βιοτεχνολογίες, τρόφιμα, αγροτική ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον, νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά), που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλουν επενδυτικά σχέδια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger