4/6/12

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για βελτίωση αλιευτικών σκαφών

Ανοιξε το πρόγραμμα -ύψους 22,6 εκατομμυρίων ευρώ- που χρηματοδοτεί τους αλιείς για τη βελτίωση των ψαροκάικων, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Ιουλίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για να δικαιούνται επιδότησης θα πρέπει ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι 3.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013/ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Συγκεκριμένα ενίσχυση μπορούν να πάρουν όσοι αλιείς προχωρήσουν σε επενδύσεις στα αλιευτικά τους σκάφη που αφορούν:

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.

Δράση 9: Αλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι ενεργά, εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια, καταχωρισμένα στο Κ.Α.Μ. και ασκούν πλόες ως αλιευτικά τουλάχιστον για 5 χρόνια.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τον σχετικό φάκελο της επένδυσης και υποβάλλονται από 01.07.2012 μέχρι 30.09.2012.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσοι αλιείς είχαν υποβάλει ανάλογη αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, μπορούν μέχρι τις 30 Ιουνίου να προχωρήσουν στην επανεκδήλωση ενδιαφέροντος, (με πλήρη φάκελο), για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 07-01- 2007 έως 31-12-2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Για την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών (Δράση 7), οι ενισχύσεις παρέχονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ο νέος κινητήρας να έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ με τον παλαιό

β) για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων, εκτός από εκείνα του ανωτέρω σημείου α, ο νέος κινητήρας να έχει ισχύ τουλάχιστον 20% μικρότερη από τον παλαιό

γ) για τις μηχανότρατες ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, ο νέος κινητήρας πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό, το σκάφος υπόκειται σε σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες (άρθρο 21 στοιχείο του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006) και προβλέπονται αλλαγές για χρήση αλιευτικής μεθόδου που απαιτεί μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Πολλαπλοί οι στόχοι του προγράμματος

•Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών (Δράση 9) έχει σκοπό:
•Τη διατήρηση επί του σκάφους, αλιευμάτων των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη,
•Την εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν τον σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνικών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή,
•Τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών,
•Τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού,
•Την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια ούτε υπονομεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς. Σημειώνουμε ότι ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων που θα ενισχυθούν ανέρχεται στα 3.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επαγγελματίες των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Επίσης οι ενισχύσεις παρέχονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν πέραν των ανωτέρω και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06 και οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τη λειτουργία τους.

Η Ιδιωτική Συμμετοχή
Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια μη δανειακά Κεφάλαια δεν μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης

Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

Στον εξορθολογισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως με τη χρησιμοποίηση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων επί του σκάφους προκειμένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων, που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους, με τη χρησιμοποίηση καλύτερων μεθόδων αλιείας και συντήρησης των αλιευμάτων και της εφαρμογής των νομικών και κανονιστικών υγειονομικών διατάξεων.

Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στις συσκευές ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται επί του σκάφους.

Στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κινητήρων.

Ειδικά για τις εργασίες που αφορούν τον σκελετό του σκάφους, αναφέρουμε ότι πρόκειται για: Εργασίες αναδιάρθρωσης, μετατροπής ή μετασκευής, ισχυροποίηση / στεγανοποίηση / πλαστικοποίηση του κύτους του σκάφους για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας.

Εργασίες μετασκευής του κύτους και του πηδαλίου για λόγους ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τις εργασίες αυτές απαιτείται: Βεβαίωση από ναυπηγό ότι οι σχεδιαζόμενες εργασίες, εξυπηρετούν και δεν επηρεάζουν την ευστάθεια του σκάφους και ότι δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT) και δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. Επίσης απαιτείται εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας για τη μετασκευή του σκάφους.

Πληροφορίες:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ. 2102124000, www.minagric.gr
Ιστοσελίδα: www.alieia.gr
Ιστοσελίδα: et.diavgeia.gov.gr
Στις κατά τόπους διευθύνσεις αλιείας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger