3/4/12

Υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα όπως στη Γερμανία ετοιμάζει το ΥΠΑΑΝ!

Με Case Study την περίπτωση της Γερμανίας προχωρούν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην τροπολογία νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η εν λόγω χώρα επιλέχθηκε επειδή διαθέτει, όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων, ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην τροπολογία, και συγκεκριμένα στα άρθρα 10-18, επιδιώκονται η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής επενδυτικών σχεδίων, η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων και η βελτίωση της διαφάνειας.

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών, από τις πιο κομβικές εν μέσω κρίσης και αδυναμίας του πιστωτικού συστήματος να ρίξει ρευστό στην αγορά, είναι η αναστολή για χρονικό διάστημα δύο ετών της υποχρέωσης για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση της υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.

Ειδικότερα:

1. Aυξάνεται έως το 60% (από 40%) το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών όταν πρόκειται για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και των δαπανών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Στην περίπτωση των ΜΜΕ το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

2. Αυξάνει σε 20 εκατ. ευρώ (από 15 εκατ. ευρώ) το όριο σωρευτικών ενισχύσεων από τον ίδιο νόμο κατά τη διάρκεια της τετραετίας εκ μέρους συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.

3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαμηνιαίων περιόδων του επόμενου έτους ορίζεται έως και το τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατά έτος οριζόμενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής της πρότασης του επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών, διάστημα που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.

Στην περίπτωση όπου στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται μεσομακροπρόθεσμο δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλει τη σχετική έγκριση κατά τον χρόνο υποβολής της πρόταση, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ17299/20-4-2011, με επιτόκιο αναφοράς το ισχύον μέσο επιτόκιο της αγοράς κατά τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα της υποβολής της πρότασης.

Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή τον χρηματοδοτικό οργανισμό πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών από την έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αξιολογείται εκ νέου.

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φορέας της επένδυσης αποφασίζει να μη λάβει τελικά δάνειο για τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του, οφείλει να το γνωρίσει γραπτώς στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και να επικαιροποιήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτήν η αξιολόγηση δεν μεταβάλλεται και ελέγχεται από την υπηρεσία η δυαντότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.


5. Δίνεται δικαίωμα επανυποβολής του επενδυτικού φακέλου που υποβλήθηκε σε μια εξαμηνιαία πρόσκληση και δεν πήρε την επιδότηση εξαιτίας εξάντλησης των κονδυλίων χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

6. Οι προθεσμίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται ως αποκλειστικές.

7. Δημοσιοποιούνται αμελητί σε ιστοσελίδα στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 που σχετίζονται με τη ροή της υλοποίησής τους.

8. Οι αποζημιώσεις των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια αμοιβών στο Δημόσιο και βαρύνουν το ΠΔΕ.

9. Προστίθεται νέο άρθρο 14Β που αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση όπου η τροποποίηση επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρο ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης.

Τα αιτήματα εξετάζονται και μπορούν να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
Β) Να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας μπορεί να γίνει αποδεκτή).
Γ) Να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται από τον νόμο και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.

Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:

Α) Εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.
Β) Εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Γ) Δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης.

Το αίτημα υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία το εξετάζει και αποφασίζει για τη μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός ενός μήνα από την υποβολή και παραλαβή του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger