22/4/12

Νέα παράταση μέχρι 18/5 για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώθηκε η 18η Μάη ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών».

Σκοπός του προγράμματος
Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:
- Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν. 3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
- Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων, που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
- Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
- Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:
- Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (Διεθνών και Εθνικών) και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.
- Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
- Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.
Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)
- Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται όσες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII), έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή Α. Ε., ΕΠΕ.
- Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία Α. Ε. ή ΕΠΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
- Νεοσύστατες επιχειρήσεις: ως νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων της μιας προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, απορρίπτονται όλες.
Επίσης, επισημαίνεται ότι κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 18 Μαΐου 2012.

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Οπως αναφέρεται στον δημοσιευμένο οδηγό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών» ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000 μέχρι 180.000 ευρώ. Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 180.000 ευρώ ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
- Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (Ε. Κ.) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπροσθέτως, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
- Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Ε. Κ.) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14, 19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).
Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός). Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger