6/4/12

Διευκρινίσεις του ΥΠΑΑΤ για τα επιχειρηματικά σχέδια του Μέτρου 112 του επιδοτούμενου προγράμματος ΠΑΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Οδηγία για τη διαδικασία τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου και στα δικαιολογητικά καταβολής της 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης δικαιούχων του Μέτρου 112 του ΠΑΑ.

Ειδικότερα:

1. Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας τροποποίησης της απόφασης έγκρισης πράξης / επιχειρηματικού σχεδίου δικαιούχων Μέτρου 112 του ΠΑΑ και περιορισμού των αιτήσεων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου στις απολύτως απαραίτητες, γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: α) Αίτημα τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται μόνο όταν τροποποιείται (μειώνεται) το εγκεκριμένο ύψος ενίσχυσης ή/ και το ύψος του εισοδήματος στο πενταετές χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου.Οι φορείς επίβλεψης και εφαρμογής ενημερώνονται για τις υπόλοιπες αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου α) από την ετήσια Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης (ΕΕ) που υποβάλλουν οι δικαιούχοι (πχ αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν σχέση με αλλαγή κλάδων παραγωγής εντός της ίδιας παραγωγικής κατεύθυνσης) και β) από τον έλεγχο επίτευξης στόχων που αφορούν στη βαθμολογία μετά από την υποβολή αιτημάτων πληρωμής 2ης και 3ης δόσης (δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μείωσης της βαθμολογίας, στην περίπτωση που δεν υπήρξαν επιλαχόντες στη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ή στην περίπτωση δικαιούχου του οποίου η νέα βαθμολογία που προκύπτει μετά τη μη επίτευξη των στόχων που λαμβάνονται υπόψη στη βαθμολογία δεν είναι χαμηλότερη από εκείνη που συγκέντρωσε ο τελευταίος στην κατάταξη των εν δυνάμει δικαιούχων).

2. Γίνονται αποδεκτά αιτήματα τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τα οποία υποβάλλονται από τους δικαιούχους σε μεταγενέστερο της υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΕ) χρόνο και στην περίπτωση που εμπεριέχονται στην ΕΕ οι αιτούμενες αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου.
Η υποβολή ΕΕ δεν θεωρείται ως ενέργεια που πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ετήσιες καλλιέργειες και εκτροφές, αλλά ως δήλωση πρόθεσης διαμόρφωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους υποβολής, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί έως και το πέρας της περιόδου που καλύπτει η ετήσια ΕΕ. Το αίτημα τροποποίησης της ως άνω περίπτωσης, θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της ΕΕ.


3. Γίνεται αποδεκτό αίτημα τροποποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης, όταν η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται για λόγους ανωτέρας βίας. Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου στην αρμόδια /νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των λόγων ανωτέρας βίας και εφόσον αυτά κριθούν ως επαρκή και αποδεκτά, εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση έγκρισης πράξης. Πρόσθετα, η Υπηρεσία μας έχει προωθήσει τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου, προκειμένου να επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης που αφορά στην αλλαγή κατεύθυνσης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα προωθηθεί προς υπογραφή σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ 704/2008. Επισημαίνεται ότι η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης εξετάζεται στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (πενταετία).

4. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι του μέτρου μέχρι το τέλος της τριετίας, από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, δεν έχουν κληθεί από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση θα υποβάλλουν απαραίτητα, πριν από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας αίτημα πληρωμής της 2ης δόσης (ή και 3ης δόσης μαζί εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις) που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση και ότι όταν κληθούν θα την πραγματοποιήσουν.

5. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν στη γεωργική εκμετάλλευση δέντρα μικρής ηλικίας μη παραγωγικά, τα οποία δηλώνονται στην ετήσια Ενιαία Δήλωση της Εκμετάλλευσης (ΕΕ. στη γενική κατηγορία «Νεαρά Δέντρα», χωρίς καμία διάκριση στο είδος ή και την ποικιλία, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν το είδος και την ποικιλία των εν λόγω δέντρων, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος του ετήσιου γεωργικού εισοδήματος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

6. Το «πρόσφατο ποινικό μητρώο γενικής χρήσης», το οποίο αναφέρεται εκ παραδρομής στην αριθμ. πρωτ. 14357/13.12.2011 Απόφασή μας «Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008» ως παραστατικό, το οποίο πρέπει να υποβληθεί από το δικαιούχο με το φάκελο της 2ης ή/και 3ης δόσης θα αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την αριθμ. ΙΑΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/Β/23.10.2006) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία καθιερώνεται η αυτεπάγγελτηαναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.

7. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος υποβολής ΕΕ, επίτευξης του μεγέθους του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης που αναγράφεται στο πενταετές χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης του ελάχιστου μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία (τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ) πραγματοποιείται από το έτος 2011 και εφεξής λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της έκδοσης και αποδοχής των τελικών αποφάσεων έγκρισης πράξης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΕ) έτους 2010.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger