20/3/12

Πρόγραμμα JEREMIE ICT για επιδοτήσεις επιχειρήσεων για επενδύσεις σε πληροφορική και δαπάνες πληροφορικής!

Σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), αφορά το Jeremie ICT (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank.

Τα επιτόκια των δανείων είναι μεταβλητά (από 2,5%) και ορίζονται από την αξιολόγηση της εταιρείας που καταθέτει επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 Ευρώ έως 500.000 Ευρώ.

To JEREMIE ICT απευθύνεται σε επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με οικονομική δραστηριότητα:
 στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για επενδύσεις και ανάπτυξη/επέκταση μέσω της απόκτησης παγίων στοιχείων, αλλά και της κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης (δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης)
• σε όλους τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας – πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων - για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής των σχεδίων ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

Σκοπός δανείων

Για τις Επιχειρήσεις του κλάδου «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT», ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας (υλικών & άυλων) παγίων και
αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα και να υποστηριχθεί η διατήρηση ή/και ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια), ενοίκια και λοιπά λειτουργικά κόστη.

Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών υλικών και άϋλων παγίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Παραδείγματα αξιοποίησης του προγράμματος

Επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών (μισθολογικού κόστους, υπηρεσιών από τρίτους), για την προμήθεια ή χρήση εξοπλισμού Πληροφορικής και Eπικοινωνιών και παραμετροποίηση, για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Επιχείρηση κατασκευής ειδών επιπλοποιείας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί ενδεικτικά για προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτων και λογισμικού, στο πλαίσιο της παροχής διαδικτυακών εφαρμογών π.χ. σχεδίασης των προϊόντων της, ή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών της μέσω συστημάτων διαχείρισης (κοπή ξυλείας, ρομποτική συναρμολόγηση υλικών, κλπ) και οργάνωσης (Logistics, ERP, CRM, MIS, SCM, κλπ) της γραμμής παραγωγής, στο πλαίσιο του εμπορικού της κύκλου.

euro2day.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger