7/3/12

Σύντομα η προκήρυξη για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT 4 GROWTH!

Το νέο πρόγραμμα ICT4GROWTH δίνει σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Δικαιούχοι του προγράμματος
Μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επιλέξιμες δαπάνες
 1. Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη
 2. Δαπάνες προς συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες
 3. Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
 4. Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
 5. Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας
 6. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.
 7. Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.
 8. Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (κτιριακά, εξοπλισμός)
 9. Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού (λογισμικό, αγορά αδειών,μελέτες κλπ)
 10. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
 11. Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, και θα προκηρυχθεί σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Η επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% εξαρτάται από το είδος της πρότασης (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία) το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και την γεωγραφική περιφέρεια. Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού.

Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ενεργειών:
-35% έως 80% για ΜΜΕ
-15% έως 65% για Μεγάλες επιχειρήσεις
ανάλογα με τα επιτρεπόμενα όρια από τον κανονισμό ΕΕ 800/2008 και τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
 • Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
 • Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger